homehome.html
visie
trainingtraining.html
over onsover_ons.html
contactcontact.html
achtste dagachtste_dag.html

Visie,


ACHT vertrekt vanuit een integrale benadering. Conflicten en agressief gedrag ontstaan immers niet in een vacuüm, maar zijn geworteld in de manier waarop we dagelijks met elkaar omgaan. Vanuit deze overtuiging is het voor ACHT uiterst belangrijk om ervoor te zorgen dat noch het incident, noch het slachtoffer of de dader geïsoleerd komt te staan. In onze vormingen en trainingen staat niet louter het incident centraal, maar schenken we ook aandacht aan de opvang van dader en slachtoffer, het herstel van de relatie, het agressiebeleid, het pedagogisch klimaat en de organisatiecultuur.

We benaderen jongeren, ouders, hulpverleners en leerkrachten vanuit een holistische mensvisie. In onze vormingen en trainingen streven we naar een balans tussen denken, voelen en doen. We werken rond het (her)kennen van gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Via reflectie, lichaamswerk en rollenspelen dagen we oude patronen uit, exploreren we nieuwe pistes en oefenen we alternatieve gedragingen. ACHT betrekt zowel basismedewerkers, leidinggevenden,directies, logistieke medewerkers … als cliënten in de aanpak van het probleem. Daar waar het hanteren vanagressie een zaak is van de individuele medewerker, opvang en herstel een taak van de leidinggevende en het agressiebeleid een opdracht voor de directie, is het klimaat een zorg voor iedereen. Vorming, training en coaching dient gericht te zijn op alle geledingen van de organisatie.

Tenslotte nodigen we iedereen uit om na te gaan hoe de groep, de school of de voorziening een aangename en uitdagende leef-, leer- en werkomgeving kan zijn.    Onze vorming en training wil vooral het constructieve in mensen naar boven halen.

programmaprogr..html